" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

pro školní rok 2017/2018

 

               Ředitelka Mateřské školy a Základní školy Břeclav, Herbenova, příspěvkové organizace stanovuje následující podmínky a kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí zapsaných do mateřské školy:

Podmínky přijetí dítěte do některé ze speciálních tříd mateřské školy

- doporučení školského poradenského zařízení

- dítě absolvovalo všechna povinná očkování nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Základní kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy

  1. Přednostně budou přijímány děti, které nejpozději před 1. 9. 2017 dosáhnou čtyř let věku
  2. Minimální věk dítěte 3 roky

 

Zvýhodňující kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy

Kritérium Body
Trvalý pobyt dítěte* Trvalý pobyt v obci 3
Trvalý pobyt mimo obec 1
Věk dítěte 3 roky 5
4 roky 10
5 let 12
6 let (pro případ odkladu školní docházky) 15
Individuální situace dítěte Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte 10
Za každý den od data narození v předcházejícím
školním roce do 31. srpna 2017
Tříletí 0,027
Celkem    

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 

Pro přijetí dítěte do naší mateřské školy je nutné podat:

- žádost o přijetí dítěte do mateřské školy (formulář je k dispozici v sekci Ke stažení)
- přihláška (potvrzená pediatrem; k vyzvednutí v ředitelně školy)

O přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání rozhodne Mateřská škola a Základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace svým ředitelem ve správním řízení.

  • Před vydáním rozhodnutí je zákonnému zástupci uchazeče (dítěte) dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to 2. 6. 2017.
  • Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném místě ve škole, a to u hlavního vstupu do areálu školy. Dále se uvedený seznam zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na webových stránkách školy www.zsherbenova.cz.
  • Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče bude zveřejněn ve čtvrtek 9. 6. 2017 na dobu 20 dnů, tedy do 29. 6. 2017.
  • Zveřejněním uvedeného seznamu se považují rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání za oznámená. Proto se rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nedoručují do vlastních rukou poštovní zásilkou nebo osobním předáním.
  • Rozhodnutí o přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání si může zákonný zástupce vyzvednout 14. 6. 2017.
  • Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání bude doručeno zákonnému zástupci uchazeče poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Formuláře jsou k dispozici v sekci Ke stažení.