" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Provozní řád školy základní a speciální


Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo nám. 3/5, IČ : 708 883 37
Ředitelka školy: Mgr. Alice Magdonová
Zástupce ředitelky: Mgr. Marcela Valentová

 

Údaje o zařízení

Typ školy: základní
Kapacita školy: MŠ – 65, ZŠ – 100, ZŠS – 38
Kapacita školní družiny: 42 žáků
Kapacita školního klubu: 65 žáků
Zájmové činnosti školy: Školní klub – kroužky:

  • internetový kroužek
  • keramika

 

Režim dne

Provoz: začátek a konec vyučování: 8.20 hod. – 13.45 hod., 1 den 15.00 hod.
  začátek a konec provozu školní družiny: ZŠS: 12.00 hod. – 14.30 hod.
ZŠ:   12.05 hod. – 14.30 hod.
  začátek a konec org. zájmových kroužků: 13.00 hod. – 15.00 hod. 


Dojíždění žáků:
ze 16 obcí, max. vzdálenost 27 km

Doprava: vlak, autobus, svoz Remedia

Vyučovací hodina: délka 45 minut

Způsob výuky: 1.st. alternativní, tradiční
2.st. alternativní, tradiční
1. - 5. roč. ZŠ vzděláván podle upraveného RVP ZV
6. - 9. roč. vzděláván podle ŠVP „Herbenka I „ základní škola

1. - 10. roč. ZŠS vzděláván podle ŠVP „ Herbenka II“ základní škola

Frekvence střídání pracovních míst při výuce: po 1 měsíci

Počet hodin v jednom sledu: podle ročníků: 4 – 6 hodin
1.- 5. roč. : 5 hod.
6.- 9. roč. : 6 hod.

Přestávky:      Jsou zařazeny po každé vyučovací hodině, délka 10 – 15 minut, po 2. hodině
mají žáci velkou přestávku v délce 15 minut, která slouží, v případě
příznivého počasí, k pobytu dětí na školním dvoře a hřišti.
Jeden den v týdnu mezi ranním a odpoledním vyučováním mají žáci přestávku 30 minut.              
Práce s PC:   Pro práci s PC je využívána internetová učebna dle rozpisu.
Žáci pracují s počítačem při vhodnosti výukového programu dle probíraného učiva.
Žáci 4. – 9. ročníku ZŠ, žáci 5. - 10.roč. ZŠS mají zařazenu 1 hod. informačních technologií.

 

Režim pracovního vyučování: Hodiny Pv jsou řazeny na  poslední vyučovací hodiny, ve dvou případech na 3.,4.,5. vyuč. hod., po kterých následuje Tv.
Maximální délka trvání v jednom sledu je v nižších ročnících 1 - 2 hodiny, ve vyšších ročnících 3 hodiny.
Přestávky jsou v Pv zařazovány po každé vyučovací hodině.
Žáci používají osobní ochranné prostředky, které si přinášejí z domova, nebo si je půjčují v dílně a v kuchyni.
Během i po ukončení výuky pracovního vyučování mají možnost osobní očisty v umývárnách školy.

 

Režim stravovaní

Obědy jsou pro žáky i pracovníky školy přiváženy z jídelny Základní školy, Kupkova, Břeclav a jsou jim vydávány ve školní výdejně obědů. Stejně tak jsou přiváženy pro děti předškolního věku svačiny, které se vydávají ve školní výdejně od 8.30 hod. do 9.00 hod.

Doba vydávání obědů: 11.30 hod. – 14.00 hod.
Doba vymezená pro konzumaci žáka: podle potřeby jednotlivých žáků v rozsahu
                                                              cca 15 – 30 min.

 

Pitný režim

Žáci si přináší do školy vlastní nápoje, dále mají možnost před vyučováním kupovat si školní mléko a ovocné šťávy. Konzumace nápojů záleží na každém dítěti osobně.
Rodiče jsou informováni o možnostech pitného režimu ve škole a jsou vyzýváni, aby nápoje neopomínali  dětem zabezpečit.

 

Podmínky pohybové výchovy

Ve škole chybí tělocvična a je nahrazována cvičebnou, která je vybavena náčiním a nářadím nutným pro plnění ŠVP a RVP ZV. Revize se provádí u tělocvičného nářadí i zařízení 1 krát za 1 rok, venkovní nářadí je revidováno také 1 x ročně.
V areálu školy je vybudováno hřiště pro míčové hry / basketbal, volejbal, vybíjenou/, menší hřiště pro kopanou. Všechna hřiště jsou vybavena odpovídajícími stojany a brankami.

Pro hodiny Tv je zde i doskočiště pro skok daleký.

V blízkosti cvičebny je šatna žáků, WC a umývárny, žáci mají možnost očisty po každé hodině Tv.

V hodinách tělesné výchovy jsou plněny ŠVP a RVP ZV. K výuce plavání je využíván dle možností krytý bazén, k výuce bruslení zimní stadion.
Žáci 2. a 3. roč. jsou vyučováni plavání instruktory plavecké školy Delfín v krytém bazénu. V rámci ŠVP pořádá škola podle zájmu žáků a rodičů lyžařský výcvikový zájezd.

Učitelé zařazují do naukových i hodin výchov relaxační a tělovýchovné chvilky na protáhnutí se a osvěžení žáků.

BESIP
Pro žáky 4., 5. ročníků je každoročně připraveno proškolení bezpečnosti jízdy na kole.

 

V Břeclavi 2.9.2016