" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Řád mateřské školy

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

 1. Úvodní ustanovení

  Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávaní ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování zákonem č.117/1195 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.


 2. Přijímání dětí do mateřské školy

            Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 7 let věku na základě vyřízení písemné žádosti rodičů.
  Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Termín je obvykle stanoven na polovinu měsíce dubna.
  O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy na základě žádosti rodičů, doporučení odborného lékaře a školního poradenského zařízení.

          Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Přednostně budou přijímány děti, které nejpozději před 1. 9. 2017 dosáhnou čtyř let věku.

  Rodiče obdrží žádost k přijetí dítěte do MŠ a evidenční list dítěte. Na evidenčním listě je povinen zákonný zástupce doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte, a zda je splněno povinné očkování. Nejdéle do 30 dnů od podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitelky školy, a to ve správním řízení.

  Při přijetí do MŠ stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v MŠ. Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně. V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje MŠ déle jak 2 týdny, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do této MŠ.


 3. Provoz mateřské školy

            Provoz mateřské školy je polodenní od  7.00 hodin do 12.00 hodin. Zákonný zástupce  předá při příchodu dítě osobně učitelce nebo její asistentce.

           Zákonní zástupci mohou děti přivádět od 7.00 hod. do 8.15 hod. Odchod dětí z mateřské školy zajišťuje zákonný zástupce ve 12.00 hod., v případě potřeby a domluvy i dříve. Doprovod jiných osob než zákonných zástupců  musí být výslovně uveden v evidenčním listu pro dítě v mateřské škole (jméno, příjmení konkrétní osoby, vztah k dítěti - např. teta, babička). Pouze v ojedinělých případech, lze vydat dítě na základě předaného lístku rodičem, kde je uvedeno datum, jméno a datum narození osoby vyzvedávající dítě, podpis zákonného zástupce.

          Provoz MŠ bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu zpravidla z důvodů nutné údržby, oprav a čerpání dovolených zaměstnanců.   V měsíci červenci mohou děti navštěvovat MŠ na Nábřeží Komenského 10, nebo U nemocnice 1. Podle toho, ve které MŠ jsou naplánovány služby. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a to nejméně 2 měsíce předem. Provoz může být omezen i v jiném období (vánoční svátky). Informaci o přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka školy neprodleně po projednání se zřizovatelem. Nepřítomnost dítěte musí rodič včas nahlásit a omluvit dítě (ústně, telefonicky).


 4. Zdravotní péče a bezpečnost dětí v mateřské škole

  Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí od jejich zákonných zástupců do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Při prvním nástupu do MŠ má dítě právo na individuálně přizpůsobivý adaptační režim (domluva s rodiči na nejvhodnějším postupu).

  Do MŠ mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu.

  Při předávání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, respektive o problémech, které mělo předešlý den nebo noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy. Výskyt každého infekčního nemocnění v rodině hlásí rodiče ihned ředitelce školy (neštovice, žloutenka..).

  Po vyléčení přijímáme dítě s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví.

  Při náhlém onemocnění dítěte v MŠ jsou rodiče telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z MŠ vyzvednout. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následující lékařské vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně.

  Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávaní a při činnostech, které s nimi přímo souvisí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývá z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby (vycházky, výlety). Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět.

  V mateřské škole není dovoleno podávat dětem léky bez písemné žádosti rodičů, jejíž součástí je přesně rozepsané dávkování. 

  Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám. Pokud to podmínky nedovolují, ven s dětmi nevycházejí, např. při inverzích. V celém objektu MŠ je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady), a to v souvislosti se zákonem č.379/2005 Sb.

  Osobní věci dětí rodiče přinesou označené - podepsané. Každé dítě musí mít náhradní spodní prádlo a jiné převlečení pro pobyt venku.


 5. Úplata za předškolní vzdělávání

  Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci úplatu. Výši úplaty stanovuje ředitelka školy na základě zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č.14/2004 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění. Vnitřní předpis, kterým ředitelka školy stanovuje výši úplaty je zveřejněn v šatně na místě určeném pro informace rodičům a rovněž je k nahlédnutí v ředitelně školy. Aktuální výši úplaty stanoví ředitelka školy na daný školní rok a je sdělena zákonným zástupcům při vstupu na informační tabuli. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí stanovenou výši úplaty ředitelka MŠ zákonnému zástupci při přijetí dítěte. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok od 1. 9. do 31.8. Výše úplaty pro děti docházející do mateřské školy jen na 4 hodiny denně je stanovena na 2/3 základní částky. Úplata je splatná do konce měsíce - platí se hotově proti podpisu, ředitelka školy vystaví stvrzenku. Zákonní zástupci mohou požádat o osvobození či prominutí úplaty vždy písemnou formou. O osvobození či snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy. Písemná žádost se podává ředitelce školy a musí obsahovat: komu je adresována, datum žádosti, druh žádosti (osvobození, snížení), jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště dítěte, doložení odůvodnění (potvrzení odboru státní sociální podpory), jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště zákonného zástupce, telefonní kontakt, podpis žadatele. Osvobozen od úplaty může být rodič, který:

  • pobírá sociální příplatek a tuto skutečnost prokáže
  • pobírá dávky pěstounské peče a tuto skutečnost prokáže

  Úplata bude snížena zákonnému zástupci dítěte, které dochází do MŠ na 4 hodiny denně z důvodu - pobírání rodičovského příspěvku - pobírání příspěvku při péči o osobu blízkou.

  Snížení úplaty pro 4hodinové děti nepodléhá správnímu řízení, rodič dokládá potvrzení příslušného odboru státní soc. podpory o oprávnění na snížení úplaty. V měsíci červenci a srpnu se v případě přerušení provozu MŠ úplata poměrně snižuje. Rovněž se úplata poměrně sníží v případě  je-li provoz MŠ přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů pro kalend. měsíc.


 6. Stravování
  1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, se zde stravovalo vždy.
  2. Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do MŠ, musí byt předem přihlášeno ke stravování nejpozději do 10.00 hodin předchozího dne před nástupem. Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti. Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit. Přihlášky a odhlášky se provádějí ústně učitelce nebo telefonicky na čísle 724 095 284 a na čísle 519 371 030. Rodiče uhradí stravu inkasem, z účtu nebo hotově v MŠ.
  3. Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.


 7. Další práva a povinnosti rodičů
  1. Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni v průběhu návštěv v mateřské škole nebo na informační nástěnce školy. Kontakt rodičů je umožněn s učitelkami denně při předávaní  dětí, s ředitelkou kdykoliv po předchozí domluvě.
  2. Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.
  3. Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání svých dětí.
  4. Rodiče mají právo účastnit se po domluvě denních aktivit v MŠ
  5. Rodiče mají povinnost oznamovat škole údaje do školní matriky, která obsahuje: jméno, příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství, místo trv. pobytu, zdravotní pojišťovnu, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, tel. spojení zákonného zástupce dítěte. S tím souvisí i povinnost oznámit v průběhu celé docházky dítěte do MŠ každou změnu týkající se dítěte či zákonného zástupce.
  6. Rodiče mají povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
  7. Rodiče jsou povinni na vyzvání ředitelky školy osobně se zúčastnit při projednávání závažných otázek týkajících se chování a vzdělávání dítěte.
  8. Rodiče jsou povinni vysvětlit svým dětem, že se majetek školy nesmí ničit. Pokud se tak stane, žádá škola po zákonném zástupci dítěte náhradu nebo opravu poničeného majetku v plném rozsahu a na vlastní náklady.
  9. Pokud bude rodič porušovat Řád MŠ závažným způsobem, např. opakovaně narušovat provoz mateřské školy (pozdě vyzvedávat dítě z mateřské školy po ukončení provozu) může ředitelka ukončit docházku dítěte do MŠ.


 8. Prevence sociálně patologických jevů - vyhláška č.72/2005 Sb.

  V mateřské škole jsou zakázány jakékoliv projevy diskriminace, nepřátelství, násilí nebo agresivity vůči dětem ale i zaměstnancům a zákonným zástupcům dětí. Porušení školního řádu bude řešeno s ředitelkou MŠ a zřizovatelem, JMK.