" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Školní řád

 

 Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

 

 1. Docházka do školy
  1. Školní budova se otevírá v 8.00 hod. pro všechny žáky a jejich doprovod. Žáci a jejich doprovod vchází do budovy vchody pavilonu A, B a do vestavby vchodem, který otevírá v 8. 00 hod. dozorující učitel. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání vyučujícího, který pro ně přichází ke vchodu. V 7.30 hod., v případě nepříznivého počasí, otvírá školník vchod do pavilonu A, kde mohou žáci pouze za této situace čekat na 8. hod., kdy se otvírá pro žáky celá škola.

  2. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách.
  3. Žáci přicházejí do školy nejpozději 5 min. před zahájením výuky, aby se mohli včas na výuku připravit.
  4. Pokud se do výuky nedostaví některý vyučující,  jeho kolegové na stejném patře budovy ohlásí jeho nepřítomnost v ředitelně školy

              Rozpis vyučovacích hodin a přestávek v hodinách

     Vyučovací hodiny Přestávky
   1. 8.20 – 9.05 9.05 – 9.15
   2. 9.15 – 10.00 10.00 – 10.15
   3. 10.15 – 11.00 11.00 – 11.10
   4. 11.10 – 11.55 11.55 – 12.05
   5. 12.05 – 12.50 12.50 – 13.00
   6. 13.00 – 13.45 13.45 – 14.15
   7. 14.15 – 15.00  


  5. Řešení školní absence žáků
   • Právo omlouvat dítě mají pouze zákonní zástupci.
   • Pokud se žák nemůže zúčastnit výuky z důvodů, které se nedaly dopředu předvídat /vysoká teplota, tragická událost v rodině/, jsou zák. zást. povinni dítě omluvit nejpozději do  t ř í  dnů.
   • Absenci dětí z důvodu nemoci mohou omlouvat i bez návštěvy lékaře zák. zást. tehdy, kdy dítě zůstává doma po dobu nejvýše 3 dnů.
   • Pokud zákonný zástupce žáka do tří dnů neomluví, považuje se jeho nepřítomnost ve škole až do vysvětlení příčiny za neomluvenou.
   • Absence dětí, která je delší než tři dny, musí být potvrzená lékařem buď v žákovské knížce nebo na  telefonický dotaz školy
   • Příčinu nepřítomnosti žáka ve škole zjišťuje třídní učitel písemně, telefonicky, osobní návštěvou v rodině.
   • Zneužívání pravomoci zákonných zástupců omlouvat dítě pro nemoc při jejím nápadně častém opakování nebo nepřiměřené délce onemocnění oznámí třídní učitel orgánu péče o dítě se žádostí o přešetření.
   • Absenci z rodinných důvodů školy omluví nejvýše do počtu 5 dnů za jedno pololetí.
  6. Uvolňování žáků z vyučování
   Škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou dobu na žádost zákonného zástupce. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný učitel, na jeden den až týden třídní učitel, na delší dobu ředitel školy. Při uvolnění delší dvou dnů, podává zákonný zástupce škole písemnou žádost.
   V průběhu vyučování žáci mohou školu opustit pouze v doprovodu zákonných zástupců nebo jimi písemně pověřenou osobou.
  7. Odchody žáků ze školního zařízení
   a. Žáci odchází sami / školní docházka/
   b. Jsou předáváni zákonným zástupcům  / MŠ, na žádost zák. zástupců ZŠ/
   c. Jsou na žádost zák. zástupců odvádění k autobusu / ZŠ/
   Doprovod žáků čeká na ukončení vyučování v prostorách školního dvora, do budovy vchází po ukončení vyučovací hodiny.
   ad. a. Zákonní zástupci žáků 1. stupně podepíší tř. uč. způsob odcházení žáka ze školy.
   ad  b. Za předání žáka zák. zástupcům zodpovídá ped. prac., který pracuje s žákem poslední hodinu / učitel, vychovatel, vedoucí kroužku /.
   ad. c. Pedagogický pracovník odvede žáka na autobusovou zastávku, počká na odjezd autobusu. V případech, kdy autobus nejede, nebo žáka nevezme, informuje ped. prac.  zákonného zástupce, se kterým domluví další postup. S žákem čeká do vyřešení situace.

   Pokud si zákonný zástupce nebo jiná pověřená osoba nevyzvedne dítě do ukončení provozní doby a ani telefonicky neoznámí zpoždění v této době, počká pedagogický pracovník 1 hodinu s dítětem ve škole a informuje o této situaci vedoucí učitelku MŠ nebo ředitelku školy. Pokud si ani do této prodloužené doby nikdo dítě nevyzvedne, kontaktuje učitel MŠ, vedoucí učitelka nebo ředitel školy odbor sociální péče MÚ Břeclav . Dítě si pedagogický pracovník nesmí vzít s sebou domů, postupuje podle pokynů odboru sociální péče. Pokud tento odbor nelze kontaktovat, kontaktuje Policii ČR a postupuje podle jejích pokynů.   

 2. Chování ve škole a jiných činnostech pořádaných školou
  1. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob hradí rodiče žáka, který poškození způsobil.
  2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli, který zajistí  hlášení pojistné události pojišťovně, na základě předložení dokladu o koupi.
   Učitelé dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, třídy. Ztráty z neuzamčených místností pojišťovna nehradí. Žáci neponechávají ve volně odložených věcech peníze ani cennosti.
  3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce. Cenné věci, mobilní telefony, větší částky peněz než kapesné na svačinu a jízdné do školy nenosí a škola za ně nenese odpovědnost v případě jejich ztráty. Mobilní telefony, tablety a audio přístroje, přinesené do školy, mají žáci po celou dobu pobytu ve škole vypnuty. Pokud žák odmítá přístroj vypnout, učitel má právo vyjmout SIM kartu nebo přístroj vzít k sobě po tu dobu, než si jej vyzvednou rodiče.
   Hodinky, šperky, mobilní telefony přinesené do školy,  mají neustále u sebe, pokud je musejí odložit, např. v hodině Tv, svěřují je do úschovy vyučujícímu.
   Peníze na úhradu školních akcí nebo stravného předají hned po příchodu do školy paní  hospodářce v kanceláři školy nebo své třídní učitelce.
  4. Pokud se žáci zdržují po ukončení výuky v areálu školy, musí být zajištěn dohled nad nimi
  5. Žáky, kteří jsou přihlášeni do ŠD, předává vyučující po ukončení výuky  p. vychovatelce. Ostatní doprovodí do šaten a po převlečení vyvede žáky z areálu školy.
   Vyučující Tv odpovídají za pořádek v šatně Tv.
  6. Žáci chodí do školy čistě a vhodně oblečeni a upraveni.

 3.  Chování žáků o přestávkách
  1. O všech přestávkách musí být umožněn pohyb dětí mimo třídu.
  2. Velké přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu dětí mimo budovu školy /využívání šk. dvora/.

   DOZORY NAD ŽÁKY
   Dozory nad žáky jsou dány rozpisem, s nímž jsou všichni vyučující seznámeni.
   V případě absence dozorujícího učitele, přebírá dozor na patře kolega z vedlejší třídy, jestliže sám není pověřen dozorem na jiném místě. V případě, že má dozor určen jinde, oznámí toto v ředitelně. V žádném případě nesmějí  žáci zůstat bez pedagogického dozoru.

 4. Hygienické zásady
  Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků.

 5. Bezpečnostní opatření
  1. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde při činnosti organizované školou, jsou žáci povinni hlásit ihned vyučujícímu, nebo dozoru, nebo svému učiteli.
  2. Vyučující, v jehož hodině došlo k úrazu, který si vyžaduje lékařské ošetření, předá svou třídu jiným učitelům a zajistí  doprovod zraněného žáka k lékaři. Po ošetření zajistí předání dítěte rodičům.
  3. Manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a el. vedením mohou pouze dospělé osoby, žáci pouze se souhlasem učitele.
  4. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejích osob. Před takovými akcemi doprovázející učitel žáky obzvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě, platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterýni jsou žáci předem seznámeni.
  5. Při výuce v tělocvičně, dílnách, pozemcích, v laboratořích zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první vyučovací hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy.
  6. Školní budova je otevřena pouze v době, kdy je dozírajícím pracovníkem školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Od 7,30 do 8.00 h školníkem,
   8,00 - 8,15 h dozorujícími učiteli, při odchodu žáků domů z budovy ven učiteli, kteří učili žáky poslední hodinu před ukončením výuky. 
   Každý z pracovníků školy, který otvírá budovu cizím příchozím, je povinnen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.
  7. Ve všech budovách a areálech školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, drog, kouření, používání  ponorných el .vařičů, ponechávání peněžní  hotovosti a osobních cenných věcí volně na  stolech, skříních ve třídě i v kabinetech, ponechávat je ve škole přes noc.
  8. Šatny s odloženými svršky žáků musejí být neustále zamčeny.
  9. Není povoleno, aby pracovníci školy převáželi žáky v motorových vozidlech.
  10. Pro všechny žáky i pracovníky platí zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek  v areálu školy. Všichni ped. pracovníci mají povinnost sledovat projevy sociálně patologických jevů /hráčství, šikana, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita a další/ a navrhovat cílená opatření. Při porušení tohoto ustanovení učitel uvědomí ředitelství školy, které toto nahlásí kompetentnímu pracovníkovi zřizovatele školy. Pedagogičtí pracovníci využijí dostupných materiálů k protidrogové prevenci, zajistí informování rodičů žáka, u kterého bylo zjištěno nošení, držení, distribuce či zneužívání návyk. látek, doporučí pomoc pracovníků PPP.
  11. Jestliže se u dítěte projevují příznaky nemoci a vykazuje známky akutního onemocnění /vysoká horečka, průjem, zvracení/, vyučující zařídí jeho oddělení od kolektivu a zajistí jeho dohled zletilou osobou. Okamžitě informuje zákonného zástupce.

 6. Práva a povinnosti pracovníků školy
  1. Pracovníci školy mají právo znát kriteria, podle nichž jsou finančně hodnoceni.
  2. Jsou čtvrtletně seznamováni s rozpočtem školy, jeho čerpáním a možnostmi.
  3. Pracovníci jsou  oprávněni žádat nápravu nedostatků, které jim ztěžují práci.
  4. Věnují  individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, dětem se zdravotními problémy, dbají aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy. Berou ohled na výsledky lékařského vyšetření, zpráv PPP a na sdělení rodičů  o dítěti. 
   Informace o zdravotním stavu dětí a jejich osobní údaje považují za důvěrné informace, které jsou povinni chránit před zneužitím.
  5. Pravidelně a soustavně informují zástupce žáka o prospěchu žáka, sdělují jim všechny závažné známky. Informují je  o každém mimořádném zhoršení prospěchu žáka.
  6. Dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.
  7. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.
  8. Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých, zajistit nad ním dohled zletilé fyzické osoby a neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízeným vedoucím zaměstnancům.
  9. Do školy přicházejí nejpozději v 8.00 hod. Dozorující učitel v 7.45 hod.
  10. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření  žáka lékařem. Úraz ihned ohlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který má v době úrazu dítě na starosti, případně byl svědkem úrazu, nebo který se o něm dověděl první.
  11. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken a vodovodního kohoutku a odvádějí žáky do šatny. Učitel odchází ze třídy poslední, zavírá ji, příp.zamyká. Při odchodu z kabinetů po vyučování domů zkontrolují uzavření a zajištění oken a dveří.
  12. K vaření vody je povoleno používat varné konvice ve sborovně a místnosti školnice. Ta odpovídá za jejich bezpečný provoz a odpojení z el. okruhu po ukončení provozu ve škole.
  13. Učitelé pověřeni dozorem kontrolují vykonávání všech ustanovení vnitřního řádu školy, o závadách a vážných přestupcích informují  třídního učitele, popř. vedení školy.
  14. Nemůže-li se pracovník dostavit do zaměstnání, je povinnen neprodleně to oznámit vedení  školy.
  15. Pedagogičtí  a provozní pracovníci školy nesmějí využívat žáky v době dané rozvrhem k vyřizování svých soukromých záležitostí, nesmějí je bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu školy a samotné posílat k lékaři ap.  Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek a mimoškolní činnosti organizované školou.
  16. V době přímé práci se žáky / vyučovací, výchovná činnost, dozory/ nepoužívají pedagogičtí pracovníci své mobilní telefony k hovorům.

 7. Třídní učitelé
  1. Věnují pozornost zdravotnímu stavu žáků, vlivu rodinného prostředí na prospěch a chování žáků. O závažných skutečnostech  informují ostatní vyučující, zejména o závěrech lékařských vyšetření a nálezů z psychologických poraden.
  2. Přesně evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují od rodičů omluvu nepřítomnosti do tří dnů, dále vyžadují od žáků písemnou omluvenku nepřítomnosti do jednoho týdne po nástupu do školy. Na písemnou žádost rodičů o uvolnění žáka z vyučování z rod. či jiných důvodů omlouvají  nepřítomnost žáka, pokud doba absence nepřesáhne jeden týden.
  3. Pravidelně informují rodiče o prospěchu a chování žáků prostřednictvím sešitů, žák.knížek a třídních katalogů / návštěvy rodičů ve škole, 2. a 3. čtvrtletí/
  4. V rámci svých povinností třídní učitel vede třídní knihu, třídní výkaz a ostatní pedagogickou dokumentaci týkající se třídy. Třídní knihu a třídní výkaz ukládá  po skončení vyučování do uzamykatelné zásuvky.  Osobní dokumentace žáků je uložena v ředitelně školy, učitelé si ji vyzvedávají v případě práce s ní. Jmenované dokumenty školy zůstávají ve škole a nejsou odnášeny mimo ni.
  5. Spolupracuje s výchovným poradcem a popř. s  vychovatelkou školní družiny.
  6. Organizuje distribuci učebnic ve třídě a spolupracuje s rodiči žáků při zabezpečení školních potřeb.

 8.  Práva žáků
  1. Utrpí-li žák ve škole úraz, má právo být lékařsky ošetřen, k ošetření jej doprovází učitel, který jej v době úrazu měl na starosti.
  2. Žáci mají právo vyjadřovat svá přání a své názory na chod školy ústně či písemně. K tomuto účelu slouží schránka umístěná u vchodu do C pavilonu školní budovy.
  3. Žák má právo být volen do školního parlamentu a v něm pracovat a prosazovat názory třídního kolektivu i své vlastní. Jeho prostřednictvím se obracet jak na ředitelku školy, tak na školskou radu. Ředitel i školská rada jsou povinni se jeho připomínkami zabývat.

  4. Žák má právo být seznámen s odůvodněním klasifikace ve všech předmětech, být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
  5. Má právo se vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání / vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje/
  6. Má právo na informace a poradenskou pomoc školy.

 9. Povinnosti žáků
  1. Povinností žáků je přicházet do školy včas, být připraven na vyučování / mít školní potřeby dané rozvrhem hodin, napsané úkoly, pracovní a sportovní převlečení /.
  2. Žáci si navzájem neubližují, neohrožují neuváženým chováním sebe ani své okolí.

   Projevy šikanování mezi žáky,tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti, apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli / žáci i dospělí/, jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu.
   V případě výše popsaných projevů šikany, bude škola informovat zakonné zástupce, bude svolána výchovná komise a bude podáno hlášení na OSPOD, případně Policii ČR.

   Žáci šetří majetek školy a ostatních spolužáků. Zničí-li prokazatelně úmyslně majetek či zařízení školy, podílejí se finančně na jeho obnově. 
   Majetkem školy se rozumí vybavení školy, pomůcky, učebnice, nářadí, nástroje, budova školy, vybavení cvičebny a odborných učeben.
   Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je nutno vyhotovit písemný záznam a pokusit se odhalit viníka. 
   V případě, že škola viníka zná, může na něm a jeho zákonném zástupci vymáhat náhradu škody.
   V případě, že nedojde mezi zákonným zástupcem nezletilého žáka a školou k dohodě o náhradě školy, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.
  3. Pro žáky platí zákaz kouření, nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek a alkoholu v areálu školy.
  4. Postup při porušení zákazu: a/ odebereme návykovou látku a posoudíme zdravotní stav žáka, b/ při ohrožení zdraví a života zavoláme 1. pomoc, c/ pokud žák není ohrožen na zdraví sepíšeme zápis s vyjádřením žáka, ŠMP založí, oznámíme vedení školy, d/ pokud není ohrožen a není schopen pokračovat ve výuce, vyrozumíme zákonného zástupce a vyzveme jej, aby si žáka vyzvedl,když je nedostupný voláme OSPOD, e/ zákonného zástupce vyrozumíme o konzumaci návykové látky vždy, Sankce při porušení zákazu : napomenutí, důtky, snížený stupeň známky z chování
  5. Žáci se chovají zdvořile k pracovníkům školy i k návštěvám.
  6. Svou nepřítomnost ve škole jsou povinni mít prostřednictvím rodičů omluvenou.
  7. Jejich povinností je dodržovat vnitřní řád školy a předpisy a pokyny školy k ochraně a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni a plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s vnitřním řádem školy.
  8. V areálu školy je žákům povolen pohyb pouze v době vyučování. Po skončení vyučování a odvedení žáků za bránu školy, jejich pobývání v prostorách školy končí.

 10. Povinnosti zákonných zástupců
  1. Zajistit řádnou docházku do školy.
  2. Na vyzvání ředitele projednávat se školou závažné otázky týkající se vzdělávání dítěte a žáka.
  3. Informovat o zdravotních potížích dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělání.
  4. Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte nebo žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými vnitřním řádem školy.
  5. Oznamovat škole údaje do školní matriky a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.
  6. Zabezpečit potřebná psychologická vyšetření. V případě odmítnutí spolupráce se škola obrátí na OSPOD.
  7. Odpovědnost zákonných zástupců jim náleží i při pobytu dítěte ve škole, mají se školou spolupracovat a řešit případné problémy. Které se v průběhu vzdělávání vyskytnou.

 11. Práva zákonných zástupců
  Zákonný zástupce má právo:
  • účastnit se výuky svého dítěte
  • omlouvat dítě z výuky
  • být průběžně informován o prospěchu a chování svého dítěte
  • uplatňovat své připomínky a návrhy k práci školy
  • na informace spojené s obsahem vzdělávání a hodnocení žáka

 12. Vzájemné vztahy na pracovišti mezi všemi zaměstnanci i žáky školy

  Vztahy na pracovišti musí vycházet ze vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání.
  Školní řád stanoví pravidla v případě nevhodného chování žáků namířené vůči pracovníkům školy, které může být důvodem pro udělení kázeňského opatření.

 

 

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáka v základní škole

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáka

Úvod
Hodnocení a klasifikace žáků je součástí běžné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni.
Hodnocení, probíhající po celý školní rok, je systematické. Klasifikace průběžná i pololetní vychází z klasifikačního řádu školy.
Obsah pravidel se řídí zákonem č.561/2004 Sb./školský zákon/ a vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání.
Pravidla hodnocení prospěchu a chování žáků se vztahují na dobu pobytu žáků ve škole a na akce pořádané školou.

 1. Zásady klasifikace a hodnocení
  • přiměřená náročnost
  • pedagogický takt
  • klasifikace a hodnocení podle věku žáka
  • účast žáka na hodnotícím procesu
  • respektování IVP
  • stanovení jasných kritérií pro hodnocení a klasifikaci

 2. Klasifikace
  • klasifikace žáků probíhá ve všech vyučovacích předmětech
  • klasifikuje učitel vyučovaného předmětu
  • na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce žáka za celé toto období
  • výsledná známka vychází ze soustavného sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování
  • při určování klasifikačního stupně postupuje vyučující objektivně
  • vyučující průběžně zapisují jednotlivé známky žáků do třídních katalogů
  • na konci klasifikačního období zapisují třídní učitelé výsledné známky do školní matriky

 3. Vymezení způsobu výsledného hodnocení
  • výsledné hodnocení práce žáka v 1. i 2. pololetí školního roku se provádí kombinací klasifikace z naukových předmětů a slovního hodnocení z předmětů s výchovným  zaměřením
  • platí pro 1. a 2. stupeň základní školy

 4. Klasifikace v naukových předmětech
  • je prováděna příslušnou známkou odpovídající klasifikačnímu stupni
  • na žádost rodičů a při doporučení poradenského zařízení mohou být známky nahrazeny slovním hodnocením podle hodnotících kritérií pro  předměty s výchovným zaměřením / bod 5./
  • o způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady

   Hodnocení v naukových předmětech

   Stupeň č. 1 – žák dosahuje potřebné úrovně myšlení, plní celý rozsah zadání, vypracuje celý úkol sám,
   velmi mu záleží na výsledku práce, je velmi aktivní, projevuje velký zájem a snahu 
   Výborně
   Stupeň č. 2 – žák dosahuje potřebné myšlenkové úrovně, kritéria plní s drobnými nedostatky, úkoly
   plní s malou dopomocí, záleží mu na výsledku práce, je aktivní, projevuje zájem a snahu 
   Chvalitebně
   Stupeň č. 3 – žák dosahuje potřebné myšlenkové úrovně, plní pouze některá kritéria za podpory učitele,
   výsledek práce má nízkou úroveň, žák je málo aktivní, občas projeví zájem a snahu 
   Dobře
   Stupeň č. 4 – žák se potřebné myšlenkové úrovni přibližuje, plní pouze malou část kritérií za trvalé pomoci
   učitele, výsledek práce má velmi nízkou úroveň, žák je málokdy aktivní, projevuje velmi malý zájem a snahu 
   Dostatečně
   Stupeň č. 5 – žák se potřebné myšlenkové úrovni nepřibližuje, potřebná kriteria neplní, i přes maximální
   pomoc učitele je pracovní  výsledek na velmi nízké úrovni, žák je pasivní, chybí mu zájem i snaha 
   Nedostatečně


 5. Hodnocení v předmětech s výchovným zaměřením

  • Hodnocení – Pracovní výchova

   Stupeň č. 1 – žák pracuje samostatně, nebo s malou pomocí, je schopen připravit si pracovní pomůcky a nářadí,
   dodržuje bezpečnostní předpisy a pořádek na pracovišti, s materiálem pracuje ekonomicky, záleží
   na konečné podobě výsledku
   Stupeň č. 2 – žák pracuje za podpory učitele, je málo aktivní, při dodržování bezpečnostních předpisů a pořádku
   na pracovišti se projevují chyby.
   Stupeň č. 3 – žák pracuje jen se značnou pomocí učitele, je málo aktivní, při dodržování bezpečnostních
   předpisů a pořádku na pracovišti vyžaduje stálý dohled, s materiálem plýtvá, finální výsledek
   má velmi nízkou úroveň
  • Hodnocení  - Hudební výchova

   Stupeň č. 1 – žák je v činnostech aktivní, využívá své osobní předpoklady, v rámci svého hlasového rozsahu
   zazpívá píseň / i s malými nedostatky/
   Stupeň č. 2 – žák je v činnostech málo aktivní, své osobní předpoklady využívá částečně, v rámci svého hlasového
   rozsahu zazpívá píseň za podpory učitele nebo spolužáků
   Stupeň č. 3 – žák je v činnostech málo aktivní, své osobní předpoklady využívá ojediněle, s pomocí učitele nebo 
   spolužáků zazpívá alespoň část písně
  • Hodnocení – Tělesná výchova

   Stupeň č. 1 – žák je aktivní, cvičí se zájmem, někdy cvičí s malými nedostatky, využívá své individuální schopnosti
   a rozvíjí je, ctí sportovní chování, dodržuje zásady bezpečnosti
   Stupeň č. 2 – žák je málo aktivní, při cvičení se dopouští chyb, potřebuje pomoc učitele, své individuální schopnosti
   rozvíjí částečně, objevují se přestupky proti sportovnímu chování a zásadám bezpečnosti
   Stupeň č. 3 – žák je málo aktivní, při cvičení vyžaduje trvalou pomoc učitele, své individuální předpoklady využívá
   ojediněle, projevuje nesportovní chování, porušuje zásady bezpečnosti
  • Hodnocení – Výtvarná výchova

   Stupeň č. 1 – žák pracuje tvořivě, využívá své osobní předpoklady, jeho projev je estetický, originální, občas s malými
   nedostatky, správně využívá získané dovednosti a návyky
   Stupeň č. 2 – žák pracuje tvořivě, získané dovednosti a návyky využívá za podpory učitele, ve svém projevu je málo
   působivý a dopouští se chyb
   Stupeň č. 3 – žák pracuje, své dovednosti a návyky rozvíjí jen se značnou pomocí učitele, projevuje velmi malý zájem
   a snahu, estetická hodnota je na nízké úrovni

    

 6. Hodnocení chování
  • hodnocení chování navrhuje třídní učitel na základě návrhů ostatních vyučujících
  • navržená výchovná opatření se schvalují na pedagogické radě
  • při hodnocení chování vychází pedagog z dodržování pravidel chování / vnitřní řád školy/

   Stupně hodnocení chování

   Stupeň č. 1 – žák uvědoměle dodržuje pravidla a normy chování, méně závažných přestupků se dopouští výjimečně 
   Velmi dobré
   Stupeň č. 2 – žák se projevuje v souladu s obsahem školního řádu, dopustí se závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně
   dopouští méně závažných přestupků, žák je přístupný výchovnému působení 
   Uspokojivé
   Stupeň č. 3 – žák se dopustí závažného přestupku proti ustanovením vnitřního řádu školy, nebo se opakovaně dopouští 
   závažných přestupků, je nebezpečný svému okolí 
   Neuspokojivé

   Mezi závažné přestupky patří :
   Šikanování, záškoláctví, krádeže, užívání nebo distribuce drog, fyzické násilí a další porušování školního řádu mající charakter trestného činu a udály se ve škole nebo na akcích pořádaných školou. Úmyslné fyzické či ústní útoky vůči pracovníkům školy.

   Výchovná opatření

    Prostředky pro posílení motivace: Pochvala třídního učitele
   Pochvala ředitele školy
    Opatření k posílení kázně: Napomenutí třídního učitele
   Důtka třídního učitele
   Důtka ředitele školy
        
   Opatření k posílení kázně předchází zpravidla snížené známce z chování. Za jeden přestupek lze udělit pouze jedno opatření bezprostředně po prohřešku. Typ opatření se řídí závažností přestupku. Třídní učitel musí nejpozději do jednoho týdne prokazatelným způsobem informovat zákonné zástupce žáka.


 7. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení

  celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni
  • Prospěl s vyznamenáním – chování je hodnoceno jako velmi dobré, průměr všech známek z povinných předmětů není vyšší než 1,5 a není hodnocen v žádném z povinných předmětů horším stupněm než 2
  • Prospěl – není-li hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu 5, nebo odpovídajícím slovním hodnocením
  • Neprospěl – je-li v některém z povinných předmětů hodnocen stupněm prospěchu 5, nebo odpovídajícím slovním hodnocením


 8. Prodloužení klasifikačního období

             Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
             Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září  následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
             Žáci devátých ročníků  a žáci,  kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
  Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku.
  Opravné zkoušky jsou komisionální. Komisi jmenuje ředitel školy, v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel, jmenuje komisi krajský úřad.
  Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.
  Ze závažných důvodů může ředitel školy stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě do devátého ročníku.
  O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.


 9. Sebehodnocení

             Všichni pedagogové podporují sebehodnocení žáků ve vyučovacích hodinách. Jedenkrát za týden se pak žáci hodnotí společně s kolektivem a třídním učitelem. 2. stupeň využívá k týdennímu sebehodnocení žáků hodiny občanské výchovy, 1. stupeň využívá hodin českého jazyka. Způsob sebehodnocení žáků záleží na společné domluvě žáků a učitele.


 10. Výstupní hodnocení

           Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření  o dosažené výstupní úrovni vzdělání.
Obsahuje vyjádření o možnostech žáka a jeho nadání, o předpokladech pro další vzdělávání či uplatnění, o chování žáka v průběhu povinné školní docházky a o dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka.
           Výstupní hodnocení škola žákovi vydává do 10 pracovních dnů po odevzdání přihlášky ke vzdělávání na střední škole, nejdříve však na konci 1. pololetí a nejpozději 5 pracovních dnů po posledním dni stanoveném pro odevzdání přihlášky.

 

 

Pravidla pro hodnocení žáka v základní škole speciální

Úvod
Hodnocení  žáků je součástí běžné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni.
Hodnocení, probíhající po celý školní rok, je systematické. Hodnocení  průběžné i pololetní vychází z Pravidel pro hodnocení žáka.
Obsah pravidel se řídí zákonem č.561/2004 Sb./školský zákon/ a vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání.
Pravidla hodnocení prospěchu a chování žáků se vztahují na dobu pobytu žáků ve škole a na akce pořádané školou.

Pravidla hodnocení

 1. Zásady hodnocení
  • přiměřená náročnost
  • pedagogický takt
  • hodnocení podle věku žáka
  • účast žáka na hodnotícím procesu
  • respektování IVP
  • stanovení jasných kritérií pro hodnocení

 2. Hodnocení
  • hodnocení  žáků probíhá ve všech vyučovacích předmětech
  • hodnotí učitel vyučovaného předmětu
  • na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce žáka za celé toto období
  • výsledná známka vychází ze soustavného sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování
  • při určování hodnotícího stupně postupuje vyučující objektivně
  • vyučující průběžně zapisují jednotlivé známky žáků do třídních katalogů
  • na konci klasifikačního období zapisují třídní učitelé výsledné známky do školní matriky

 3. Vymezení způsobu výsledného hodnocení
  • výsledné hodnocení práce žáka v 1. i 2. pololetí školního roku se provádí slovním hodnocením z jednotlivých předmětů
  • platí pro všechny stupně základní školy speciální

   Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

 4. Hodnocení v naukových předmětech
  • je prováděno příslušným slovním vyjádřením odpovídajícím jednotlivým klasifikačním stupňům

   Hodnocení žáků v předmětech -  Jazyková komunikace, Matematika, ICT, Věcné učení, 
   Nauka o společnosti, Nauka o přírodě

   Stupeň č. 1 – pracuje samostatně, je velmi aktivní, projevuje velký zájem a snahu, výsledek práce má výbornou úroveň
   Učivo dobře zvládá
   Stupeň č. 2 – úkoly plní s malou dopomocí, je aktivní, projevuje zájem a snahu, výsledek práce má dobrou úroveň
   Učivo zvládá
   Stupeň č. 3 – úkoly plní převážně s pomocí, žák je málo aktivní, občas projeví zájem a snahu, výsledek práce má nízkou úroveň
   Učivo zvládá s pomocí
   Stupeň č. 4 – úkoly plní jen s pomocí, žák je málokdy aktivní, projevuje velmi malý  zájem a snahu,
   výsledek práce má velmi nízkou úroveň
   Učivo zvládá pouze s trvalou pomocí
   Stupeň č. 5 – plnění úkolů je velmi náročné, žák je pasivní i přes maximální pomoc učitele,
   chybí mu zájem i snaha, pracovní výsledek je na velmi nízké úrovni
   Učivo dosud nezvládá


 5. Hodnocení v předmětech s výchovným zaměřením

   

  • Hodnocení – Pracovní výchova

   Stupeň č. 1 – žák pracuje samostatně, případně s malou pomocí, je schopen připravit si pracovní pomůcky
   a nářadí, dodržuje bezpečnostní předpisy a pořádek na pracovišti
   Pracuje aktivně
   Stupeň č. 2 – žák pracuje za podpory učitele, při dodržování bezpečnostních předpisů a pořádku na pracovišti          
   se projevují chyby
   Pracuje s pomocí
   Stupeň č. 3 – žák pracuje jen se značnou pomocí učitele, při dodržování bezpečnostních předpisů
   a pořádku na pracovišti vyžaduje stálý dohled
   Pracuje jen s pomocí
  • Hodnocení  - Hudební výchova

   Stupeň č. 1 – žák je v činnostech velmi aktivní, využívá své osobní předpoklady
   Pracuje aktivně
   Stupeň č. 2 – žák je v činnostech málo aktivní, své osobní předpoklady využívá částečně
   Pracuje s pomocí
   Stupeň č. 3 – žák je v činnostech málo aktivní až pasivní, své osobní předpoklady využívá ojediněle                       
   Pracuje jen s pomocí
  • Hodnocení – Tělesná výchova

   Stupeň č. 1 – žák cvičí se zájmem, snaží se o dosažení výkonu odpovídající jeho schopnostem
   Pracuje aktivně
   Stupeň č. 2 – žák se při cvičení dopouští chyb, potřebuje pomoc učitele, své individuální schopnosti využívá částečně
   Pracuje s pomocí
   Stupeň č. 3 – žák při cvičení vyžaduje trvalou pomoc učitele, své individuální předpoklady využívá ojediněle
   Pracuje jen s pomocí
  • Hodnocení – Výtvarná výchova

   Stupeň č. 1 – žák plně využívá své osobní předpoklady, dovednosti a návyky a pracuje sám i za podpory učitele   
   Pracuje aktivně
   Stupeň č. 2 – žák své osobní  předpoklady, dovednosti a návyky využívá za pomoci učitele
   Pracuje s pomocí
   Stupeň č. 3 – žák své osobní předpoklady, dovednosti a návyky využívá jen se značnou pomocí učitele
   Pracuje jen s pomocí


   Slovní hodnocení žáků s těžkým, se středně těžkým mentálním postižením a žáků postižených více vadami

   Každý žák je vzděláván na základě vlastního individuálního vzdělávacího plánu, nebo vlastního edukačního plánu.

   Jednotlivé plány vypracovává vyučující žáka na základě doporučení odborných pracovníků z SPC. S těmito plány učitel seznamuje rodiče.


   Hodnocení:

   Hodnocení žáka je prováděno komplexním popisem toho, co žák za dané pololetí školního roku v jednotlivých předmětech zvládl. Důraz je kladen zejména na kladnou stylizaci slovní zprávy. S ohledem na pracovní výsledky žáka a po domluvě s rodiči je možná kombinace obou druhů hodnocení. 6. Hodnocení chování
  • hodnocení chování navrhuje třídní učitel na základě návrhů ostatních vyučujících
  • navržená výchovná opatření se schvalují na pedagogické radě
  • při hodnocení chování vychází pedagog z dodržování pravidel chování / vnitřní řád školy/

   Stupně hodnocení chování

   Stupeň č. 1 – žák uvědoměle dodržuje pravidla a normy chování, méně závažných přestupků se dopouští výjimečně
   Velmi dobré
   Stupeň č. 2 – žák se projevuje v souladu s obsahem školního řádu, dopustí se závažnějšího přestupku, nebo se
   opakovaně dopouští méně závažných přestupků, žák je přístupný výchovnému působení
   Uspokojivé
   Stupeň č. 3 – žák se dopustí závažného přestupku proti ustanovením vnitřního řádu školy, nebo se opakovaně dopouští
   závažných přestupků, je nebezpečný svému okolí
   Neuspokojivé

   Mezi závažné přestupky patří:

   Šikanování, záškoláctví, krádeže, užívání nebo distribuce drog, fyzické násilí a další porušování školního řádu mající charakter trestného činu a udály se ve škole nebo na akcích pořádaných školou. Úmyslné fyzické či ústní útoky vůči pracovníkům školy.


   Výchovná opatření

    Prostředky pro posílení motivace: Pochvala třídního učitele
   Pochvala ředitele školy
    Opatření k posílení kázně: Napomenutí třídního učitele
   Důtka třídního učitele
   Důtka ředitele školy
        
   Opatření k posílení kázně předchází zpravidla snížené známce z chování. Za jeden přestupek lze udělit pouze jedno opatření bezprostředně po prohřešku. Typ opatření se řídí závažností přestupku. Třídní učitel musí nejpozději do jednoho týdne prokazatelným způsobem informovat zákonné zástupce žáka.


 7. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení

  celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni
  • Prospěl s vyznamenáním – chování je hodnoceno jako velmi dobré, průměr všech známek z povinných předmětů není vyšší než 1,5 a není hodnocen v žádném z povinných předmětů horším stupněm než 2
  • Prospěl – není-li hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu 5, nebo odpovídajícím slovním hodnocením
  • Neprospěl – je-li v některém z povinných předmětů hodnocen stupněm prospěchu 5, nebo odpovídajícím slovním hodnocením
  • Nehodnocen – není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených ŠVP na konci 1. pololetí


 8. Prodloužení klasifikačního období

               Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
               Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září  následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
               Žáci devátých ročníků  a žáci,  kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
  Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku.
  Opravné zkoušky jsou komisionální. Komisi jmenuje ředitel školy, v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel, jmenuje komisi krajský úřad.
  Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.
  Ze závažných důvodů může ředitel školy stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě do devátého ročníku.
  O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.


 9. Sebehodnocení
                Všichni pedagogové podporují sebehodnocení žáků ve vyučovacích hodinách. Jedenkrát za týden se pak žáci hodnotí společně s kolektivem a třídním učitelem. Žáci 1. i 2.stupně využívají k týdennímu sebehodnocení hodiny jazykové komunikace. Způsob sebehodnocení žáků záleží na společné domluvě žáků a učitele.


 10. Výstupní hodnocení
                Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělání.
  Obsahuje vyjádření o možnostech žáka a jeho nadání, o předpokladech pro další vzdělávání či uplatnění, o chování žáka v průběhu povinné školní docházky a o dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka.
              Výstupní hodnocení škola žákovi vydává do 10 pracovních dnů po odevzdání přihlášky ke vzdělávání na střední škole, nejdříve však na konci 1. pololetí a nejpozději 5 pracovních dnů po posledním dni stanoveném pro odevzdání přihlášky.

 

 

Hodnocení žáků s těžkým mentálním postižením a žáků s více vadami

Každý žák je vzděláván na základě vlastního individuálního vzdělávacího plánu, nebo vlastního edukačního plánu.
Jednotlivé plány vypracovává vyučující žáka na základě doporučení odborných pracovníků z SPC. S IVP i EP učitel seznamuje rodiče.

Hodnocení:
Hodnocení žáka je prováděno komplexním popisem toho, co žák za dané pololetí školního roku zvládl v jednotlivých předmětech.
Důraz je kladen zejména na kladnou stylizaci slovní zprávy.

Školní řád byl schválen pedagogickou radou  dne  31.8.2016