" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Úřední deska

 

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova,

příspěvková organizace

se sídlem Herbenova 2969/4, 690 03 Břeclav


 

 kandidatka 2018 2021

 

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
Ředitelka Mateřské školy a základní školy Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

VYHLAŠUJE

v souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY.

Volby 3 členů školské rady – zástupců pedagogických pracovníků školy a 3 členů školské rady –zákonných zástupců nezletilých žáků školy se uskuteční v pondělí 26. 2. 2018 v kanceláři ředitelství Mateřské školy a základní školy Břeclav, Herbenova, příspěvkové organizace:
pedagogičtí pracovníci od 13.00 – 15.00 hod.
zákonní zástupci žáků od 7.00 – 15.00 hod.

Ředitelka školy vyzývá zákonné zástupce žáků, aby odevzdali návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců žáků
(viz přiložená přihláška).

Návrhy na kandidáty lze předat či zaslat do středy 14. února 2018 do 14.00 hod. k rukám ředitelky školy, která je zaeviduje a jejich seznam zveřejní na úřední desce u hlavního vchodu do areálu školy, na internetových stránkách školy www.zsherbenova.cz a na nástěnce v budovách odloučených pracovišť dne 16. února 2018.

Způsob a lhůta uplatňování kandidatur na člena školské rady:

 • Kandidátem může být jakákoliv dospělá osoba způsobilá k právním úkonům.
 • Kandidáty nesmí být ředitel školy a členové volební komise.
 • Návrhy jsou oprávněni činit všichni zákonní zástupci nezletilých žáků školy, a pedagogičtí zaměstnanci školy.
 • Návrhy i volby pedagogů proběhnou odděleně od návrhů a voleb zákonných zástupců nezletilých žáků.
 • Navrhovatel může navrhnout i sám sebe.
 • Kandidát musí s návrhem souhlasit. Souhlas s kandidaturou potvrdí podpisem na přihlášce ke kandidatuře.

Způsob konání voleb:

 • Volba probíhá tajným hlasováním
 • Zvlášť volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zvlášť pedagogové školy.
 • Každý volič se musí prokázat volební komisi průkazem totožnosti (občanským průkazem). Poté dostane volební lístek.
 • Každý volič musí lístek upravit, a pak vhodit do volební urny.
  Úprava lístku spočívá v zakroužkování čísla u jména kandidáta. Platný je takový volební lístek, na němž je takto označen 1, 2 nebo 3 kandidáti.
  Na pořadí kandidátů na volebním lístku nezáleží.
 • Volební komise sečte hlasy a určí pořadí kandidátů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.
 • Pokud nezvolí zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy (opakovanou výzvu vyhlásí ředitel ve lhůtě do sedmi dnů po konání voleb), jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 • Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy a vyvěšením na úřední desce u hlavního vchodu do areálu školy a na nástěnce v budovách odloučených pracovišť.

 

V Břeclavi 1. 2. 2018                                                                                                                  Mgr. Alice Magdonová
                                                                                                                                                ředitelka školy

 

 

  icon pdf
 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLSKÉ RADĚ
  icon pdf
Přihláška kandidáta za zákonné zástupce nezletilých žáků
  icon pdf
Přihláška kandidáta za pedagogické pracovníky