" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Hlavní úkoly školního roku 2017 – 2018

Ředitelkou školy je Mgr. Alice Magdonová, zástupkyní ředitelky Mgr. Marcela Valentová.
Ředitelství školy je umístěno v budově  Herbenova 4, Břeclav.

 

Materiálně-technické zázemí

     Ve školním roce 2017/2018 bude výchovně vzdělávací činnost probíhat na čtyřech pracovištích v Břeclavi.

     Základní vzdělávání probíhá na dvou pracovištích. V budově Herbenova 4 jsou žáci vyučováni v pěti třídách základní školy a čtyřech třídách základní školy speciální. Pracuje zde celkem 10 učitelů, 1 vychovatelka, 5 asistentů pedagoga, 1 hospodářská pracovnice, 1 administrativní pracovnice a 3 provozní zaměstnanci. 
     Třída pro děti s těžkým mentálním postižením a více vadami je umístěna v budově na ulici Růžičkova, kterou si pronajala partnerská organizace Remedia Plus z. ú. Výuku zde zajišťuje 1 učitelka.

     Předškolní vzdělávání probíhá na třech pracovištích. 
V budově Komenského Nábř. 10, Břeclav, působí ve dvou třídách 4 učitelky, 1 asistentka pedagoga a 1 provozní pracovnice.
V budově U Nemocnice 1, Břeclav, je jedna třída. Pracují zde 1 učitelka, 2 asistentky pedagoga a 1 provozní pracovnice. 
V budově Herbenova 4, Břeclav, probíhá předškolní vzdělávání v jedné třídě pod vedením 1 učitelky a dvou asistentek  pedagoga.       

 

Výchovně vzdělávací činnost školy 

     Předškolní vzdělávání je uskutečňováno podle nově zpracovaného školního vzdělávacího programu „Cesty a cestičky“. Vychází ze zásady „ být při tom “, je uplatňováno prožitkové učení a při vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra je využívána metodika strukturovaného učení.
     V ZŠ probíhá nově vzdělávání ve  všech ročnících I. stupně a v 6. ročníku podle nově zpracovaného školního vzdělávacího programu „Herbenka ZV“ zpracovaného podle upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V 7. – 9.ročníku se žáci nadále vzdělávají podle školního vzdělávacího programu s názvem „ Herbenka “.
     V ZŠ speciální se vzdělávání uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu „Herbenka 2“ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu ZŠS, díl I. a II.
     Žáci s poruchami autistického spektra jsou integrováni na základě věku a jejich mentálních schopností do příslušného ročníku a typu vzdělávání.

 

Hlavní úkoly činnosti školy

 1. Oblast organizační a řídící
 2. Oblast výchovně vzdělávací
 3. Oblast personální
 4. Oblast materiálně technická
 5. Oblast spolupráce s veřejností, prezentace školy

 

I. Oblast organizační a řídící

 • zajišťovat včasnou a úplnou informovanost na pracovištích (pravidelné porady, nástěnky, e-mail, dostupnost potřebných dokumentů) celoročně, ŘŠ, ved. pracoviště
 • aktualizovat vnitřní řád, vnitřní směrnice, vnitřní kontrolní systém a řády učeben srpen -září, ŘŠ, ZŘŠ, Rada školy
 • pokračovat v partnerské spolupráci s Remedia Plus z.ú. celoročně, ŘŠ
 • zajistit organizaci školního roku (třídní učitelé, pracovní úvazky, vedení sbírek, příprava školních akcí), konstruktivně spolupracovat s vedoucí pracovnicí odloučeného pracoviště srpen + celoročně, ŘŠ, ZŘŠ
 • identifikovat možné partnery pro zajištění provozu školy, analyzovat jejich možnosti, konzultovat s nimi a využívat je v maximální možné míře, rozvíjet spolupráci se stávajícími sponzory školy celoročně, všichni
 • pokračovat ve vytváření školy jako vzdělávacího a společenského centra, zajistit rovný přístup a rovné příležitosti při přijímání ke vzdělávání, jeho průběhu i ukončování celoročně, ŘŠ, vedoucí pracoviště
 • efektivně zajišťovat organizaci provozu odloučených pracovišť celoročně, ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí pracoviště
 • realizací projektů zvyšovat odbornost pracovníků, spolupráci s rodiči ŘŠ+ všichni
 • budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí celoročně, ŘŠ 
 • dbát o zajištění optimálních zdravotních podmínek pro všechny dětí a pracovníky školy celoročně, ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí pracoviště
 • za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy. celoročně, ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí pracoviště
 • sledovat psychohygienické podmínky výuky, zaměřit se na jejich dodržování pedagogy. celoročně, ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí pracoviště  
 • uplatňovat pravidla uvedená v protikorupčním kodexu pracovníků školy celoročně, ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí pracoviště
 • zajistit pravidelnou kontrolou správnost a úplnost při vedení školní dokumentace pololetně, ZŘŠ, vedoucí pracoviště 
 • rozvíjet a kultivovat činnost žákovské samosprávy, zveřejňovat zásluhy žáků měsíčně, ŘŠ
 • pokračovat v akci „ Školní mléko “ a „ Ovoce do škol“ celoročně, ZŘŠ, TU
 • posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce a organizačních forem vyučování celoročně, ŘŠ, ZŘŠ
 • podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace v oblastech, které odpovídají prioritám školy (ICT, cizí jazyky, nové metody a postupy) celoročně, ŘŠ
 • pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu jak vedoucí pracovníky školy, tak pedagogy, vykonávající specializované činnosti – výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor ŠVP, koordinátor ICT. celoročně, ŘŠ
 • organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků získat odbornou kvalifikaci pedagogů v oblasti specializovaných činností (výchovný poradce, prevence rizikového chování, ICT) celoročně, ŘŠ
 • podporovat týmovou spolupráci pedagogů ze všech pracovišť, organizace společných akcí celoročně, ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí pracoviště
 • motivovat zaměstnance ke kariérnímu růstu vytvořením jasných pravidel pro odměňování, oceňovat aktivitu a tvůrčí iniciativu celoročně, ŘŠ
 • přijímat kvalifikované pracovníky dle potřeby, ŘŠ, ZŘŠ
 • hodnocení školy provádět v rámci autoevaluace, s využitím dotazníkových průzkumů mezi rodiči i žáky, využívat externí možnosti. Zaměřit se na vytvoření školního systému vlastního hodnocení školy, na podporu řízení a rozvoje vlastního hodnocení. celoročně, ŘŠ

 

II. Oblast výchovně vzdělávací

Předškolní vzdělávání 

 • seznámit rodiče se školním a provozním řádem září, vedoucí pracoviště
 • uplatňovat ve výuce rozvoj komunikačních dovedností celoročně, všichni vyučující 
 • efektivně zajišťovat organizaci provozu celoročně, vedoucí pracoviště
 • uplatňovat podněty rodičů, organizovat společné aktivity, seznamovat rodiče s děním ve školce celoročně, všichni vyučující
 • vypracovat a vyhodnocovat IVP ve spolupráci s rodiči a odbornými pracovišti září+pololetně, ŘŠ, všichni vyučující
 • zajistit pro děti předplaveckou přípravu podzim, p. Ambrožová
 • navštívit filmové a divadelní představení celoročně, všichni vyučující
 • zapojovat děti do vhodných typů soutěží celoročně, p. Němcová
 • organizovat výlety, aktivity v přírodě, exkurze celoročně, všichni vyučující
 • podle zájmu rodičů zajistit pobyt dětí ve školce v přírodě vedoucí pracoviště

Základní vzdělávání 

 • zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti celoročně, všichni vyučující
 • uplatňovat ve výuce rozvoj komunikačních dovedností celoročně, všichni vyučující 
 • vypracovávat a vyhodnocovat individuální vzdělávací programy ve spolupráci s rodiči a odbornými pracovišti září+pololetně, ŘŠ, všichni vyučující
 • ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků, při prevenci záškoláctví. celoročně, třídní učitelé
 • využívat při výuce informační technologie, hledat a uplatňovat nové metody práce celoročně, všichni vyučující
 • těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou celoročně, všichni vyučující
 • zaměřit se na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, sociální a digitální gramotnosti, a to ve všech oblastech vzdělávání. celoročně, všichni vyučující
 • vypracovat plán exkurzí, vycházek na celý rok dopředu, aby bylo využito příznivé polohy školy v přírodním prostředí a také nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy.září, všichni vyučující
 • obohacovat výuku o další formy vzdělávání (besedy, exkurze, výstavy) celoročně, všichni vyučující
 • zajistit pro žáky
  - plavecký výcvik jaro, ZŘŠ
  - nácvik bruslení únor,  Mgr. Benadová
  - dopravní kurz jaro, ZŘŠ
 • v 1.-3. roč. ZŠP a ZŠS využívat možnosti pružného rozvrhu, klasifikace formou širšího slovního hodnocení celoročně, všichni vyučující
 • při výuce respektovat potřeby, psychický stav a schopnosti dítěte, uplatňovat individuální přístup celoročně, všichni vyučující
 • rozšiřovat vzdělávací služby školy o specializaci vzdělávání dětí s poruchou komunikačních dovedností uplatněním nácviku alternativních metod komunikace, ILP celoročně, ŘŠ, vyučující
 • v oblasti prevence rizikového chování spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, policií, orgány sociální péče a zřizovatelem. metodik prevence
 • reagovat včas na vzniklé problémy, neponechávat bez řešení projevy šikany, náznaky rasistických projevů, zneužívání drog, záškoláctví a podobných sociálně patologických jevů. celoročně, VP, metodik prevence, všichni prac.
 • rozšířit nabídku zájmových kroužků v rámci školního klubu celoročně, ved. ŠK
 • nabídnout rodičům možnost pobytu dětí ve škole v přírodě a lyžařský výcvikový kurz listopad, ZŘŠ, Mgr.Krůtilová
 • zapojovat žáky do nejrůznějších typů soutěží, v nichž by mohli uplatnit své schopnosti celoročně, ZŘŠ, Mgr. Klimová
 • realizovat nácvik společenského chování v reálných situacích (filmová a divadelní představení, knihovna, koncert celoročně, ŘŠ, ZŘŠ
 • zajistit efektivitu obdělávání školního pozemku celoročně, Mgr. Klimová
 • seznamovat žáky a rodiče s možnostmi dalšího vzdělávání a uplatnění na trhu práce I. pol., výchovný poradce

 

III. Oblast personální 

 • při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědny přiměřeně k věku a stupni vývoje za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním či tresty jejich důstojnost. všichni pracovníci
 • dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány sociální péče. všichni vyučující
 • zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, konzultacemi, využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče. TU,  všichni vyučující 
 • vyvíjet aktivitu v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace. všichni pracovníci

 

IV. Oblast materiálně technická 

 • realizovat výměnu oken v budově Herbenova červenec – srpen, ŘŠ
 • dokončit inovaci ICT systémů za účelem sjednocení operačních systémů pololetí, Mgr. Petrjanošová
 • inovovat vybavení kabinetů a učeben (využít inventáře MŠ a ZŠ při nemocnici) srpen -  září, všichni

 

V. Oblast spolupráce s veřejností, prezentace školy 

 • více zapojovat rodiče do školních aktivit, organizovat s nimi společné akce, dostatečně informovat o dění ve škole celoročně, všichni pracovníci
 • zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, konzultacemi s vyučujícími, využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče celoročně, všichni pracovníci
 • rozvíjet dobré vztahy a spolupráci se stávajícími institucemi a firmami, hledat nové možnosti podpory ze strany veřejnosti celoročně, všichni pracovníci
 • systematicky spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními při diagnostice vzdělávacích potřeb žáků a doporučení podpůrných opatření. celoročně, ŘŠ, vedoucí pracoviště, pracovník pro spolupráci s ŠPZ a rodiči
 • prezentovat dovednosti žáků na veřejnosti (výstavy, besídky, vystoupení) celoročně, všichni vyučující
 • zaměřit se na propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi rodičovskou veřejností. celoročně, všichni vyučující
 • zpracovat projekt přeshraniční spolupráce – připravit společnou akci škol Tichánková a kol.
 • udržovat spolupráci s Masarykovou Univerzitou v Brně (poskytujeme možnost povinné studijní praxe v našem zařízení) a dalšími vzdělávacími institucemi, připravující budoucí pedagogické pracovníky ŘŠ, ZŘŠ
 • poskytovat metodickou podporu pedagogům jiných škol v regionu v rámci praxe, předávání zkušeností, informací apod. ŘŠ, ZŘŠ